Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

NGHI TỤNG LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA (THI HÓA)

Thứ sáu, 24 Tháng 4 2009 07:51 Hiếu Thảo
In PDF.
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Lời Giới Thiệu
“Chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương”, câu nói này đã trở thành định hướng chung của người con Phật trên con đường hành đạo. Nhất là trong xã hội ngày càng phát triển thì việc thực hiện câu nói trên thật sự có ý nghĩa.
Quả thật, biển Phật pháp mênh mông, nhưng không ngoài một vị giải thoát. Cho nên, người tu theo Đạo Phật chỉ cần học một câu Kinh, tu tập một lời nói cho thấu đáo cũng có thể hưởng được kết quả an lạc. Huống hồ là đọc tụng, thọ trì, giải nói về cuộc đời Ngài. Cuộc đời Ngài là sự thật tu, thật chứng hiển nhiên cho nguồn giáo pháp vi diệu của Ngài.
Nhận thấy Nghi Tụng về “Lược sử Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca” của Thượng tọa Thích Tấn Đạt; tuy với những câu văn vần ngắn gọn, nhưng đã toát lên được toàn bộ hình ảnh cao quý của đời Ngài. Có thể nói, đây là bài pháp hiện thực nhất mà hàng Phật tử chúng ta cần nên đọc tụng, để thấu hiểu và học theo trên bước đường tiến tu đạo nghiệp.
Có lẽ, còn nhiều việc cần phải hiệu đính, nhưng trước mắt, đây là Nghi Tụng sơ khởi đã thể hiện một bước đi tiên phong rất đáng được ca ngợi.
Với ý nghĩa và việc làm đáng trân trọng này, Tôi thật hoan hỷ tán dương.
                     Hòa thượng THÍCH NHƯ NIỆM
  Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN
  
P. Trưởng Ban Trị sự THPG TP. Hồ Chí Minh


 
Lời Nói Đầu
Sự xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đem đến cho nhân loại một nguồn sống mới; một nguồn sống chan hòa tình đồng loại, không còn phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc.
Với trí tuệ của bậc Đại giác, Ngài đã chỉ cho nhân loại con đường tu tập đi đến giác ngộ, giải thoát mà không cần một hình thức thế quyền nào. Chính vì ý nghĩa cao cả ấy mà hình ảnh Đức Phật ngày càng rực sáng trong lòng nhân thế. Nghĩ về cuộc đời Ngài là chúng ta nhớ đến thời kỳ Đản sanh, Xuất gia, Thành đạo, giáo hóa và nhập Niết bàn. Bởi đó chính là những điểm son nổi bật nhất, thể hiện được con người thật của Ngài đã xuất hiện ở đời, tu hành và thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Với tấm lòng muốn tìm hiểu và đọc tụng hàng ngày về cuộc đời Đức Phật, để lấy đó làm tấm gương soi sáng, hầu nỗ lực noi theo bước chân của Ngài trên con đường hoằng hóa. Chúng tôi không ngại đức bạc tài sơ, mạo muội, cung kính thi hoá cuộc đời Đức Thế Tôn cho người tu học dễ bề đọc tụng.
Chắc chắn sẽ còn rất nhiều khiếm khuyết, rất mong được trên chư tôn Thiền đức từ bi lượng thứ và chỉ giáo thêm.
Thực hiện Nghi Tụng này, chúng con xin được dâng lên cúng dường:
·       Đức Thế Tôn nhân ngày Thành đạo của Ngài, PL. 2548 – 2005.
·          Chư tôn Thiền đức, những bậc đã từng truyền trao cho chúng con kinh nghiệm tu học,
·          Hòa thượng Bổn sư thượng Như hạ Niệm, bậc Thầy khả kính đã trực tiếp hun đúc, giáo dưỡng cho chúng con,
·       Hồi hướng Cầu siêu cho hương linh thân phụ chúng con là Cụ Ông
Đặng Đình Châu PD. Thiện Tâm, nhân lễ Tiểu tường (02.12. Giáp Thân- 2005).
·        Hồi hướng cho toàn thể pháp giới chúng sanh đều được an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.
·        Cầu nguyện chúng hàm linh đều được thăng hoa về miền lạc cảnh.

Phật Thành Đạo PL 2548 - 2005
    Tỳ Kheo Thích Tấn Đạt
 


          NGHI THỨC THỌ TRÌ
                    
                        NGUYỆN HƯƠNG
        Nguyện đem lòng thành kính
        Gởi theo đám mây hương
        Phưởng phất khắp mười phương
        Cúng dường ngôi Tam Bảo
        Thề trọn đời giữ đạo
        Theo tự tánh làm lành
        Cùng pháp giới chúng sanh
        Cầu Phật từ gia hộ
        Tâm Bồ-đề kiên cố
        Chí tu học vững bền
        Xa biển khổ nguồn mê
        Chóng quay về bờ giác
     Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần)
 
                               KHEN PHẬT
        Đấng pháp vương vô thượng,
        Ba cõi chẳng ai bằng,
        Thầy dạy khắp trời người
        Cha lành chung bốn loài
        Qui y tròn một niệm
        Dứt sạch nghiệp ba kỳ
        Xưng dương cùng tán thán
        Ức kiếp không cùng tận!            
                      
                        QUÁN TƯỞNG
 Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,
 Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
 Lưới đế châu ví đạo tràng,
 Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,
 Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
 Cúi đầu xin phát nguyện quy y.
 
 
      ĐẢNH LỄ TAM BẢO
 
Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo.(1 lễ)
 
          Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật; Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát; Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát; Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.(1 lễ)
 
         Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật; Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát; Đại Thế Chí Bồ Tát; Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lễ)
     
TÁN HƯƠNG
     Hương xông đảnh báu,
     Giới định tuệ hương
     Giải thoát tri kiến quý khôn lường
     Ngào ngạt khắp muôn phương,
     Thanh tịnh tâm hương,
     Đệ tử nguyện cúng dường.
      Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma ha tát (3 lần)
 
                                                     
CHÚ ĐẠI BI
 
       Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma ha tát (3 Lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
       Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà.
       Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, bà dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra da, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.
       Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
 
    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
 
                                      
KHAI KINH KỆ
 
   Vọi vọi không trên pháp thẩm sâu
   Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
   Con nay nghe đặng chuyên trì niệm 
   Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát (3 lần)
                                              
                     LƯỢC SỬ
     Cuộc đời Đức Phật Thích Ca
       (Từ Đản sanh đến Thành đạo)
  
01-  Cuộc đời Đức Phật Thích Ca
       Đản sanh thành đạo nêu ra mấy lời
 
02-  Mừng Đức Phật ra đời cứu khổ
       Ngày hân hoan khắp chỗ, khắp nơi
       Chúng sanh ca tụng hết lời
       Đón mừng Thái tử muôn nơi reo hò
 
03-  Chim ríu rít líu lo ca hót
         Trỗi nhạc trời thánh thoát biết bao
           Sáng nay hớn hở làm sao
       Muôn lòng như một đón chào Hoàng nhi
 
 04-  Trung Ấn Độ, Ca Tỳ La Vệ
 Một Hoàng nam giáng thế độ sanh
 Vốn giòng Hoàng tộc tinh anh
 Xuất thân quyền quý nêu danh muôn đời
 
05-  Lâm Tỳ Ni rạng ngời sáng tỏ
       Đóa Ưu-đàm trước ngõ đón chào
 Hoàng Hậu vừa mới bước vào
 Hân hoan với vịn thai bào hiện ra
 
06-  Bước bảy bước, liên hoa chớm đỡ
 Tay chỉ trời miệng nở Phật ngôn
 Chúng sanh “Duy ngã độc tôn,
 Thiên thượng thiên hạ” hùng hồn diệu âm
 
07-  Thập pháp giới thậm thâm ba cõi
       Ai khéo tu, khéo hỏi dễ thành
       Chánh tà, vui khổ phân rành
       Hữu duyên hữu phước hãy nhanh tu trì
 
08-  Kể từ đó đến khi chứng đạo
       Biết bao điều phúc tạo cho Ngài
       Học hành, kinh sử, thi tài
       Thầy hay bạn tốt trong ngoài dạy
khuyên

09-  Bao năm tháng văn chuyên võ luyện
       Đã đến kỳ tính chuyện lứa đôi
       Da Du công chúa hoa khôi
       Con vua Thiện Giác đến hồi kết duyên

10-  Thi tuyển chọn lập miền gia thất
       Sanh một con trông thật như Ngài
  Nghĩa tình nghĩ tưởng khó phai
  Nào ngờ một tối chia hai bến bờ
11-   Từ kiếp trước đến giờ vẫn thế
       Nguyện chung cùng hưng phế có nhau
       Dẫu sanh trong cõi khổ đau
       Một lòng mãi giữ giồi trau pháp lành
 
12- Tuy ở cõi đua tranh nhiều nỗi
       Nhưng đời Ngài nhàn rỗi vui chơi
       Đêm ngày chỉ ở những nơi
       Cung vàng điện ngọc hưởng đời vinh 
hoa
 
13-  Vua cho dựng các tòa dinh thự
       Hợp những mùa Ngài ngự bên trong
       Nóng hàn mưa lạnh thu đông
       Mùa nào cũng hợp còn mong thêm gì
 
14-  Nhưng Thái tử quyết đi thăm viếng
       Xem dân sinh biểu hiện thế nào
       Cổng thành bốn cửa đón chào
       Nơi nào cũng thấy đồng bào tiếp n
ghinh
 
15-  Mãi cư tưởng dân tình hạnh phúc
 Có ngờ đâu trong lúc đoàn đi
           Hạ điền ngày lễ mấy khi
 Thấy dân lam lũ bước đi không đành
 
16-  Kẻ thế yếu tranh giành chạy trốn
       Loài mạnh hơn tìm chốn tựa nương
       Tương tàn, tương sát, tang thương
       Mỗi loài, mỗi kiểu tìm đường thoát thân   
 
17-  Ra cửa Đông đến gần ông lão
       Lưng đã còng lảo đảo bước đi
       Mắt mờ tai điếc còn chi
       Ngập ngừng từng bước bởi vì già nua
 
18-  Đến cửa Nam trong mùa lễ hội
       Người bịnh nằm trong tối khóc than
       Thân đau rên xiết kêu van
       Nằm trên bãi cỏ gian nan khôn cùng
 
19-  Đến cửa Tây trong vùng nắng chói
       Có một người lở lói chết lăn
       Ruồi lằng chim chóc hung hăng
       Giành nhau từng miếng thịt văng tứ bề
 
20-  Đến cửa Bắc nhìn về phương ấy
       Gặp Sa-môn hướng đấy bước ra
 Nghiêm trang hiện tướng xa xa
 Thong dong tự tại như là Thánh nhân
  
21-  Thái tử thấy đôi phần cảm mến
       Thúc dục Ngài vội đến hỏi chào
       Thưa rằng Thầy sống thế nào
       Mà sao trông thấy thanh cao an nhàn
 
22-  Thầy mới bảo trên đàng tu học
       Không có gì đeo bọc buộc ràng
       Tâm không dính mắc trần gian
       Não phiền dứt bỏ chẳng màng lợi danh
 
23-  Lời giải đáp đã thành chơn lý
       Khiến cho Ngài quyết chí xuất trần
       Thưa trình vua đã bao lần
       Mỗi lần vua bảo con cần nghĩ suy
 
24-  Thái tử bèn đến quỳ xin chỉ
       Trình bốn điều đã nghĩ từ lâu
       Nếu cha giải rõ từng câu
       Thỏa lòng con trẻ dám đâu hỏi đòi
  
25-   Vua thương bảo nói coi cũng được
        Miễn sao con chẳng vượt gia môn
        Ăn ngon ngủ kỹ lớn khôn
        Ngôi vua thừa kế tử tôn nối dòng
 
26-   Bốn điều ấy cầu mong cha giải
  Mãi trẻ trung không phải già đau
  Sống hoài chẳng chết, bên nhau
  Mọi người hết khổ trước sau sum vầy
 
27-   Vua Tịnh Phạn biết đây là việc
        Khó giải trình hơn thiệt phân minh
        Ngài đành mượn kế hoãn binh
        Nhưng lòng lo sợ con mình bỏ đi
 
28-   Nhớ lai lời tiên tri thuở trước
        Khiến lòng Ngài từng bước nát tan
  Nhìn trời nhìn đất thở than
        Con tôi Tất Đạt chẳng màng ngôi vua
 
29-   Thấy cuộc đời hơn thua nhiều nỗi
        Nên ngai vàng cũng chối khăng khăng
        Dẫu rằng lắm cảnh cản ngăn
          Nhưng lòng thệ nguyện càng tăng thêm nhiều
 
30-   Đến đêm tối, cung triều vừa ngủ
        Thái tử cùng tớ - chủ ra đi
        Bước chân xa mãi đến khi
        Trời vừa hừng sáng cách ly với đời
 
31-   Mười chín tuổi vào nơi rừng núi
        Ngồi một mình bên suối tọa thiền
        Ngay đêm khổ hạnh liên miên
        Nhịn ăn nhịn uống da liền dính xương
 
32-   Mãi cứ phải tìm đường học đạo
        Hơn sáu năm hạt gạo nuôi thân
        Chỉ còn da bọc xương gân
        Đến khi ngất xỉu ngả thân ngoài rừng
 
33-   Su-già-ta cúng dưng bát sữa
        Tất Đạt Đa mới ngửa mặt lên
        Tưởng rằng mình đã bỏ quên
        Lời thề chứng đạo đáp đền ơn sâu
 
34-   Khi tỉnh lại thoạt đầu Ngài nghĩ        
  Tắm gội cho tâm trí thảnh thơi
  Roi Ngài mới thấy cuộc đời
  Giữ thân phương tiện làm nơi tu hành
 
35-   Tâm đã quyết lòng thành đã định
        Gốc Bồ-đề tọa tĩnh dần dần
        Tập trung tâm trí định thần
        Dứt trư phiền não lòng trần sạch trong
 
36-   Dù thịt nát cũng không đứng dậy
        Đạo chưa thành ngồi đấy suốt đời
  Nguyện lành tỏa rạng khắp nơi
  Ma vương quỷ dữ đồng thời lo âu
 
37-   Loài quỷ nhỏ ưu sầu chạy trốn
  Quỷ lớn khôn khốn đốn muôn nơi
  Vội vàng kêu thét vang trời
  Mau mau tìm cách thỉnh mời phá khuyên
 
38-   Giặc phiền não triền miên nhiều kiếp
        Ở trong tâm liên tiếp hiện ra
        Tham sân nghiệp chướng sâu xa
        Mạn nghi, ác kiến, Thiên ma ba tuần
 
39-   Ngày bốn chín tâm thuần điều phục
        Cả trong ngoài lòng dục chẳng còn
        Như như bất động sắt son
        Hốt nhiên đại ngộ vuông tròn tâm không
 
40-   Túc Mệnh Minh thoát vòng sanh tử
        Qua canh hai lành dữ rõ thông
        Nhiều đời quá khứ mênh mông
        Suốt trong Tam giới có không của mình 
 
41-   Thiên Nhãn Minh quá trình thấy biết
        Đến nửa đêm quán triệt nguyên nhân
        Tử sanh, sanh tử bao lần
        Hình thành vũ trụ tham sân nhiều đời
   
42-   Lậu Tận Minh biết nơi khổ diệt 
        Vào canh tư thấu triệt đến đi
  Cội nguồn đau khổ ai bi
  Luân hồi đoạn tận còn chi ưu phiền
 
43-   Đến lúc này tâm thiền bất động
        Đạo đã thành vang vọng muôn phương
        Từ bi trí tuệ tỏa hương
        Chơn như hiển hiện dứt đường tử sanh
 
44-   Ma ba cõi lòng thành kính lễ
        Đức Thế Tôn nhân thể chỉ bày
        Phật ma, ma Phật xưa nay
        Cũng đều do bởi tâm này mà ra
 
45-   Lời Phật dạy quả là thiện xảo
        Độ chúng sanh dạy bảo Phật ngôn
        Mâu Ni danh hiệu Thế Tôn
        Thích Ca dòng dõi gia môn sáng ngời
 
46-   Theo gương Phật mở khơi tâm trí
        Nguyện một lòng nối chí tu hành
        Truyền trao giáo điển tịnh thanh
       
Hoằng dương Chánh pháp chí thành tiến tu
 
47-   Tâm đã quyết công phu hạ thủ
        Lòng dặn lòng tự nhủ lấy mình
      Đã vào trong cõi tử sinh
   Khó mà thoát khỏi thất tình sử sai
 
48-    Học pháp Phật ly khai lục dục
   Nương thuyền từ hun đúc tâm can
   Dẫu cho trong cõi trần gian
   Khổ vui lắm nỗi lòng càng kính tin
 
49-    Như cặp mắt để nhìn để thấy
         Muôn sắc màu từ đấy mà ra
         Trắng, vàng, xanh, đỏ, … gần xa
         Theo tâm phân biệt hóa ra dữ hiền
 
 50-   Tu theo Phật an nhiên tự tại
         Dẫu thế nào tâm mãi thảnh thơi
         Tùy duyên tùy lúc tùy nơi
         Thực hành lời Phật đời đời an vui.
    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
                     
Kỷ niệm Phật Đản PL.2548 – 2004
 
                                              LƯỢC SỬ
      Cuộc đời Đức Phật Thích Ca
      (Từ Thành đạo đến nhập Niết bàn)
 
51-  Cuộc đời Đức Phật Thích Ca
       Niết-bàn Thành đạo viết ra mấy dòng
       Tăng ni, Phật tử một lòng
       Thành tâm trì tụng đạo phong sáng ngời
 
52-  Theo truyền thống ba đời chư Phật
       Thành đạo rồi nhập thất ba tuần
       Chư thiên thỉnh chuyển Pháp luân
       Chúng sanh mê muội thấm nhuần lời kinh
 
53-  Mãi chịu khổ tắm mình trong cảnh
       Kiếp luân hồi khó tránh sáu đường
       Cầu xin Đức Phật xót thương
       Độ cho muôn chúng về nương pháp mầu
54-  Phật tiếp nhận lời cầu bái thỉnh
 Bởi chúng sanh Phật tính sẵn dành
 Hoa sen mọc ở bùn tanh
       Nhưng gương vẫn tỏa hương lành khắp nơi
  
55-  Ngài quyết định vào đời hóa độ
       Điểm từng nơi từng chỗ quán duyên
       Xem đâu cảm hóa trước tiên
       Căn cơ thứ lớp hoằng truyền pháp âm
 
56-  Bèn lần lượt quang lâm tế độ
       Tùy thời cơ giác ngộ nhơn thiên
       Nhớ xưa hẹn với bạn hiền
       Đến nơi Lộc Uyển lời thiền đổi trao
 
57-  Năm người bạn không sao chấp nhận
       Cứ tưởng rằng Phật vẫn thuở nào
       Nhưng lòng thì lại nao nao
       Tựa mùa xuân tới biết bao rộn ràng
 
58-  Thấy Đức Phật trên đàng đi đến
       Vẻ uy nghi quý mến hiện ra
       Với lòng hoài niệm thiết tha
       Nên ai cũng muốn từ xa đón chào
 
59-  Phật thanh thản bước vào thăm hỏi
       Các bạn hiền mừng nói đón mời
       Chẳng hay trong lúc đổi dời
       Tu hành lãnh hội có lời gì hay ?
 
 60- Phật nhân đó hiển bày đạo cả
       Thời gian qua Ngài đã chứng thành
 Pháp thân bất diệt bất sanh
 Hoát nhiên đại ngộ tịnh thanh tâm mình
 
61-  Kể từ ấy vô minh đoạn sạch
       Ánh đạo vàng dứt mạch tử sanh
       Đến đi trong cõi phân tranh
       An nhiên tự tại viên thành quả tu
 
62-  Năm người bạn công phu thuở trước
       Đảnh lễ Ngài thỉnh rước lên tòa
       Thuyết Kinh giảng Pháp khai hoa
       Cho đời thanh thoát chan hòa nhân sinh
 
63-  Tứ Diệu Đế bài Kinh Phật nói
       Lần đầu tiên chiếu rọi tâm can
       Những gì trước đã cưu mang
       Nay đà bừng ngộ nhẹ nhàng thảnh thơi
 
64-  A-la-hán là nơi chứng đạt
       Kiều Trần Như cùng các bạn tu
       Bạc Đề, Ác Bệ châu du
       Ma Ha, Thập Lực công phu trọn thành
 
65-  Nhóm Da Xá Ngài dành ba tháng
 Năm lăm người nghe giảng Phật Kinh     
       Sáu mươi đệ tử hết mình
       Dân cư đạo chúng tận tình hoằng dương
 
66-  Rời Lộc Uyển lên đường độ thế
       Gặp Phạm Sư cúng tế thần linh
       Tôn thờ thần lửa quên mình
      
Phật liền thuyết giảng lời Kinh nhiệm mầu
 
 67- Ngài Ca Diếp hồi đầu theo Phật
       Với môn đồ nghiêm mật tu hành
       Thanh-văn quả chứng đạt thành
       Một lòng cùng Phật pháp lành truyền ban
 
 68- Nhớ lời hẹn son vàng thuở trước
       Ma Kiệt Đà rảo bước đến thăm
       Vua Tần, xa vắng bao năm
       Nay nghe Phật giảng tiếng tăm vang lừng
 
69-  Bèn xây dựng chín từng bệ thất
       Nơi Trúc Lâm thỉnh Phật cùng Tăng
       Hóa duyên dạy đạo khuyên răn
        Chúng sanh hướng thiện chướng ngăn chẳng còn
 
70-  Vua Tịnh Phạn mỏi mòn trông đợi
       Nghe tin con, chới với trong lòng
       Chín lần sứ giả đón trông
       Người đi, đi mãi chẳng mong quay về
 
71-  Lòng vua đã não nề chán nãn
       Mãi nhớ thương khô cạn tim gan
       Tâm hồn như thể vỡ tan
       Nào ai có thể sớt san nỗi niềm
 
72-  Bèn thiết triều bàn tìm kế sách
       Hội quần thần hiến cách thỉnh mời
       Ưu Đà Di đã tỏ lời
       Xin đi thỉnh Phật về nơi Ca-Tỳ
 
73-  Phật nhận thấy cần đi thăm viếng
       Gặp vua cha thân quyến một lần
       Ca Tỳ La Vệ đến gần
       Muôn dân đón rước quần thần cung nghinh
 
74-  Trọn tuần lễ trong tình gia tộc
       Biết bao người đến học với Ngài
       Xuất gia nối bước hiền tài
       Nan Đà, A Nậu … chung vai tu hành
 
 75-  La Hầu La chí thành theo Phật
 Bảy tuổi đầu đã cất bước đi
 Xuất gia học đạo hành trì
 Tinh cần kỷ luật Sa di đứng đầu
 
76-  Đến Xá Vệ nơi đâu cũng đón
       Kiều Tất La ngợp choáng bóng người
       Ba Tư Nặc thật vui tươi
       Đại thần Tu Đạt mừng cười đón đưa
 
77-  Thỉnh Phật ngự say sưa hầu chuyện
       Xây Kỳ Viên cung hiến cho Ngài
       Lót vàng mua đất dựng đài
       Giảng Kinh nghe pháp trong ngoài thiết tha
 
78-  Được tin báo vua cha đau nặng
       Phật vội liền đi thẳng về thăm
       Thấy con, Tịnh Phạn đăm đăm
       Nhìn xem lần cuối giường nằm gọi tên
 
79-  Trên giường bệnh ngồi bên Phật thuyết
       Lẽ vô thường sanh diệt có không
       Đến ngày thân hoại mạng vong
       Nếu không tu tập khó mong thoát nàn
 
 80- Vua Tịnh Phạn nhẹ nhàng tâm trí
       Lòng an nhiên hoan hỷ rõ thông
       Tâm hồn thư thái thong dong
       Tín thành niệm Phật thấy dòng tử sanh
 
81-  Kiều Đàm Di hoàn thành tang chế
       Cùng Da Du nguyện thệ xuất gia
       Vượt vòng nữ giới can qua
       Phát tâm theo Phật vào nhà Như Lai
 
82-  Cứ như thế ai - ai cũng thấy
       Đệ tử Ngài ai nấy tinh cần
       Tăng ni tứ chúng trọn phần
       Truyền trao giáo pháp sáng ngần thế gian
 
83-   Xá Lợi Phất trên đàng tìm đạo
        Cùng Mục Liên kiến tạo lời thề
        Theo ngài Mã Thắng hướng về
        Nghe lời Phật thuyết bến mê xa rời
 
84-   Xá Lợi Phất sáng ngời trí tuệ
        Mục Kiền Liên nhất thế thần thông
        Hai Ngài được Phật tấn phong
        Đệ nhất đệ nhị trong dòng Phật môn
 
 85-   Dùng lời nói ôn tồn hòa nhã
        Tùy căn cơ hỷ xả độ tha
        Dẫu quyến thuộc hay phương xa
        Phật luôn hoan hỷ độ qua bến bờ
 
86-   Gặp cô gái giả vờ độn bụng
        Vu oan Ngài trước chúng đạo tràng
        Đến đi ăn mặc hở hang
        Nghe lời ngoại đạo lập đàn hành hung
 
87-   Chàng Vô Não lại tung đòn bẩy
        Quyết giết Ngài để lấy ngón tay
        Đề Bà em họ xưa nay
        Âm mưu lăn đá voi say hại Ngài
 
88-   Dầu Vô Não hay ai đi nữa
        Chẳng khác gì đem sửa đổ vào
        Bồi thêm uy lực biết bao
        Giúp cho Đức Phật càng cao pháp mầu
 
89-   Từ chống đối quay đầu quy phục
        Bầy voi say cùng lúc ăn năn
        Đề Bà, Vô Não hung hăng
        Phật đều thọ ký siêu thăng một đời
 
90-   Vua Xà Thế nghe lời hóa độ
        Về đường ngay tránh chỗ ác tà
   Còn như đối với Nan Đà
  Tâm nhiều luyến ái xuất gia chưa đành
 
91-   Phật bèn dụng tâm thành hóa hiện
        Đưa Nan Đà phương tiện xuống lên
        Cõi trời thanh thoát kề bên
        Còn nơi Địa ngục khóc rên khổ sầu
 
92-   Với A Nan kêu cầu, mắc nạn
        Ma Đăng Già, Phật giảng Lăng Nghiêm
        Gạn tâm dứt sạch nỗi niềm
        Chớ nên giong ruổi nhiễm tiêm cảnh đời
 
93-   Nói sao hết bao lời Phật dạy
        Tùy căn duyên hết thảy độ sanh
        Như Thầy thuốc chữa bệnh lành
        Phương tiện giáo hóa thoát sanh liên đài
 
94-   Tánh bình đẳng ai ai cũng biết
        Khi đạo thành Ngài quyết thực hành
        Cùng bao lời dạy lưu danh
        Người xưa chép lại trở thành Phật ngôn
 
95-   Trong dòng máu không môn giai cấp
        Dầu ở đâu chẳng thấp chẳng cao
        Sống đời dẫu có làm sao
        Nước mắt vẫn mặn khác nào biển sâu
 
96-   Như Phật tánh ở đâu cũng vậy
        Dẫu giác mê tánh ấy chẳng lay
        Như như bất động xưa nay
        Bản năng thành Phật nào thay đổi gì
 
97-   Trên bước đường ra đi giáo hóa
        Độ một người vốn gã gánh phân
        Ưu Ba Ly luôn tinh cần
        Hành trì giới luật có phần trội hơn
 
98-   Ba Tư Nặc giận hờn chán nản
  Bạch Thế Tôn thâu hạng người này
  Bần hàn sống với kẻ hay
  Vàng thau lẫn lộn biết ngày nào phân
 
99-   Phật dạy bảo chẳng cần giai cấp
        Biết phát tâm dẫu thấp cũng cao
        Xuất gia tu chứng làm sao
        Ở bùn sen mọc vẫn ngào ngạt hương
 
100-   Không giai cấp trên đường tu học
        Dù sanh ra dáng vóc thế nào
        Việc làm người ấy ra sao
        Cũng không phân biệt thấp cao sở cầu

101-   Ngài hoan hỷ ngồi xâu kim chỉ
        Giúp kẻ mù mở trí khai tâm
        Độ người quyền quý mê lầm
        Với tâm bình đẳng còn tầm đâu xa
 
102- Lòng hóa độ vị tha đã tỏ
        Kinh Niết-bàn ghi rõ bao lời
        Tán dương Đức Phật ba đời
        Lòng không phân biệt đâu nơi giàu nghèo
 
103- Dù có phải lên đèo xuống biển
        Hay đến đâu tâm thiện vẫn dành
        Thuần Đà dâng cúng tâm thành
        Tần Bà hộ Phật lưu danh muôn đời
 
104-  Chia giáo điển năm thời thuyết pháp
         Kinh Hoa Nghiêm giải đáp tánh chân
         Cao siêu thật chất Thánh nhân
         Nhiệm mầu rốt ráo khó phân khó bàn
 
105   Dù thấp bé hay hàng vương giả
         Vào cửa thiền thật giả phân minh
         Đức Thích Ca - chỉ một mình
         Khổ công tu chứng độ sinh thoát nàn
 
106-  Dùng thí dụ giải bàn chơn lý
 Kinh A Hàm giảng chỉ rõ ràng 
 Tam thừa Tứ quả khinh an
 Phát tâm tu học dự hàng Thanh-văn
 
107-  Kinh Phương Đẳng dạy răn phương pháp
         Độ chúng sanh báo đáp thâm ân
         Giác tha giáo hóa bao lần
         Giác hạnh viên mãn Pháp thân diệu vời                      
 
108-  Kinh Bát Nhã nghìn lời trùng điệp
         Phật chỉ bày trong kiếp tử sanh
         Chơn không diệu hữu phân rành
        
Thật tướng vô tướng tác thành thuyết minh
 
109-  Cứ như thế tiến trình hóa độ
         Thời thứ năm đến chỗ tận cùng
         Pháp Hoa tông chỉ nên dùng
         Niết-bàn Phật giảng cũng chung ý này
 
110- “Phật tri kiến” lâu nay “khai thị”
         Chúng sanh nào đủ trí đủ duyên
         Tương lai thành Phật lưu truyền
         Thừa hành pháp sự ý thiền ẩn trao
 
111-  Sự giáo hóa làm sao kể xiết
         Bốn chín năm mãi miết độ đời
         Chúng sanh thọ pháp muôn nơi
         Ta-bà khắp cõi nhớ lời Phật khuyên
 
112-  Tám mươi tuổi nhân duyên tròn chẵn
         Phật tỏ lời báo nhắn ngày đi
         Vô thường biến đổi đến khi
         Niết-bàn tịch diệt còn chi ưu phiền
 
113-  Nghe tin Phật an nhiên thị tịch
         Rừng Ta La tĩnh mịch tiễn đưa
         Xứ Câu Ly trời chuyển mưa
         Tiếng Kinh vang dội dần thưa, thưa dần
 
114-  Kinh Di Giáo bao lần chỉ dạy
         Phú chúc lời tận đáy lòng Ngài
         Dặn dò tứ chúng chớ sai
        
Nhớ lời Phật thuyết chung vai hoằng truyền
 
115-  Khi giáo hóa “tùy duyên bất biến”
         Sống ở đời hành thiện tu thân
         Thắp lên đuốc tuệ sáng ngần
         Soi đường bước tới tinh cần độ sanh
 
116-  Sự giải thoát tinh anh đã rõ
         Do tâm mình nào có ở đâu
         Nhắc đi nhắc lại từng câu
        
Tâm tâm niệm niệm Pháp mầu tiến tu
 
117-  Đệ tử Phật công phu hạ thủ
         Dứt não phiền ấp ủ trong lòng
         Tử sanh lão bệnh có không
         “Thường lạc ngã tịnh” thoát vòng khổ đau
 
118-  Lời Phật dạy đượm màu giải thoát
         Tùy căn cơ tỏa ngát hương lành
         Nhân duyên liễu ngộ chậm nhanh
         Phát tâm tu học đạo thành chẳng sai
 
119-  Lược sử Phật như bài Kinh tụng
         Gương sáng ngời tứ chúng cần nương
         Một đời hoằng hóa vì thương
         Chúng sanh đau khổ trăm đường đọa sa
 
120-  Là Phật tử chúng ta nên biết
         Lắng lòng nghe tha thiết Chơn Kinh
         Suốt đời học hỏi giải trình
         Ngộ lời Phật dạy, đạo tình thẩm sâu
 
 121- Cần truyền bá đâu đâu cũng hiểu
         Nghe lời Kinh giảm thiểu não phiền
         Đoạn lìa sầu khổ triền miên
         Theo lời Phật dạy thoát miền trầm luân
 
122-  Nguyện trì tụng thấm nhuần lời dạy
         Đem thân tâm hết thảy chí thành
         Nghĩ suy lời Phật thực hành
         Dựng xây nếp sống an lành từ đây.
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
                                                       Phật Thành đạo PL. 2548 – 2005

               BÁT NHÃ TÂM KINH
    Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn
    Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần
    Làu làu một tánh thiên chơn
    Bao trùm muôn loại chẳng phân Thánh phàm
 
    Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt,
    Cõi bờ kia một bước đến nơi,
    Trải lòng tròn đủ xưa nay
    Công thành quả chứng tỏ bày đích đang
    Hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại,
    Khi tham thiền vô ngại đến trong,
    Thẩm vào trí huệ mở thông,
    Soi thấy năm uẩn đều không có gì.
    Độ tất cả không chi khổ ách,
    Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra,
    Sắc, không chung ở một nhà,
    Không chẳng khác sắc, sắc nào khác không
 
    Ấy sắc tướng cũng đồng không tướng.
    Không tướng y như tượng Sắc kia,
    Thọ, Tưởng, Hành, Thức phân chia,
    Cũng lại như vậy tổng về Chơn không
    Tòa Sắc tướng nhơn ông tạm đó,
    Các pháp kia tướng nọ luống trơn,
    Chẳng sanh chẳng diệt thường chơn,
    Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm
 
    Cớ ấy nên cõi trên Không giới,
    Thể làu làu vô ngại thường chơn,
    Vốn không Ngũ uẩn Ấm thân
    Sáu Căn chẳng có, sáu Trần cũng không
    Thấy rỗng không mà không nhãn giới,
    Biết hoàn toàn Thức giới cũng không
    Tánh Không sáng suốt đại đồng,
    Vô minh chẳng có mựa hòng hết chi
    Vẫn không có thân gì già, chết,
    Huống chi là hết chết, già sao.
    Tứ-đế cũng chẳng có nào.
    Không chi là Trí có nào đắc chi,
    Do vô sở đắc ly tất cả
    Nhơn, Pháp kia đều xả Nhị không.
    Vận lòng trí huệ linh thông,
    Bờ kia mau đến Tâm không ngại gì.
    Không quái ngại có chi khủng bố,
    Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên
    Tâm Không rốt ráo chư duyên,
    Niết-bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn
 
    Tam thế Phật y đàn Bát-nhã
    Đáo Bồ-đề chứng quả chánh chơn 
    Cho hay Bát-nhã là hơn,
    Pháp môn tối thắng cõi chơn mau về,
    Thiệt thần chú linh tri Đại lực,
    Thiệt thần chú đúng bực Quang minh,
    Ấy chú Tối thượng oai linh,
    Ấy chú Vô đẳng thinh thinh oai thần
    Trừ tất cả nguyên nhân các khổ,
    Thức tỉnh lòng giác ngộ Vô sư,
    Thiên nhiên chơn thiệt bất hư,
    Án lam thần chú Chơn như thuyết rằng:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha
(3 lần)
        VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)
 
                                       
TÁN PHẬT
     Ở dưới đất không ai bằng Phật
     Hay trên trời cao ngất mây xanh
     Mười phương thế giới trong lành
     Cũng không thể sánh thanh danh của Ngài
     Con đã thấy trong ngoài các cõi
     Không nơi nào sáng chói tâm linh
     Dẫu đi khắp chốn nhân sinh
     Không gì sánh với đạo tình Như Lai

   
Nam mô Ta Bà Thế Giới Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ, Nhơn Thiên Giáo Chủ, Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (niệm nhiều, ít tuỳ ý)
    Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tá (3 lần)
    Nam mô Đại Hạnh Phồ Hiền Bồ Tát (3 lần)
    Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (3 lần)
    Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
 
    CỬ TÁN
     Xưng Tán lễ Thích Tôn thị hiện
     Cõi Ta-bà Kinh chuyển Pháp luân
     Tu nhơn nhiều kiếp tâm thuần
     Hoàng gia giáng thế Vua quân đón chào
     Ngài từ giã ngôi cao của báu
     Dưới gốc cây Chánh giáo tham thiền
     Phục hàng ma đạo oan khiên
     Sao mai chiếu tỏa an nhiên đạo thành
     Chuyển Pháp luân tu hành Thánh chúng
     Trong Ba thừa quả chứng Vô sanh
     Hiện tiền bốn chúng tu hành
     Vô sanh sẽ chứng đồng thanh Phật thừa

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
 
                             LỄ 12 LỄ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT
(Vị chủ lể xướng đến: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì đại chúng đồng hòa theo: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật)  
 
1- Chí tâm đảnh lễ:
     - A Tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn:
         
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ( lễ 1 lễ)      
 
 2- Chí tâm đảnh lễ:
     - Một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà, hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế:
        BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (lễ 1 lễ)
 
 3- Chí tâm đảnh lễ:
     - Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Da, cưỡi voi sáu ngà, vào trong thai mẹ:
        
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (lễ 1 lễ)
 
 4- Chí tâm đảnh lễ:
     - Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, chín Rồng phun nước, bảy bước xưng tôn:
        
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (lễ 1 lễ)
 
 5- Chí tâm đảnh lễ:
     - Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ:
        
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (lễ 1 lễ)
 
 6- Chí tâm đảnh lễ: 
     - Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành:
        
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (lễ 1 lễ)
 
 7- Chí tâm đảnh lễ:
     - Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, thấy ánh sao Mai, thành Bồ-đề đạo:
        
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (lễ 1 lễ)
 
 8- Chí tâm đảnh lễ:
     - Bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp, Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành:
        
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (lễ 1 lễ)
 
 9- Chí tâm đảnh lễ:
     - Dưới cây Ta-la, Niết-bàn thị hiện, để lại Xá-lợi, phước khắp trần gian:
         BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (lễ 1 lễ)
 
10- Chí tâm đảnh lễ:
     - Hiện tọa Đạo tràng, Ta-bà giáo chủ, Đạo sư Ba cõi, Từ phụ muôn loài:
          BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (lễ 1 lễ)
    
(Hiệu thứ 10 này lễ 3 lần thì đủ 12 lễ lịch sử Đức Phật)
 
   SÁM KHÁNH ĐẢN
 
Đệ tử hôm nay,
Gặp ngày Khánh Đản
Một dạ vui mừng,
Cúi đầu đảnh lễ
 
Mười phương Tam thế
Điều ngự Như Lai
           Cùng Thánh, Hiền, Tăng
Chúng con cùng

Pháp giới chúng sanh
Bởi thiếu duyên lành,
Thảy đều sa đọa
Tham sân chấp ngã

Quên hẳn đường về
Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não

Nghiệp báo khôn cùng
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân
Dũ lòng lân mẫn
Không nỡ sanh linh thiếu phước

Nặng kiếp luân hồi
Đêm dày tăm tối
Đuốt tuệ rạng soi
  Nguyện cứu muôn loài

  Pháp dùng phương tiện
   Ta-bà thị hiện
Thích chủng thọ sanh,
Thánh Ma Da mộng ứng điềm lành

Vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo
Ba mươi hai tướng tốt
Vừa mười chín tuổi xuân
  Lòng từ ái cực thuần

Chí xuất trần quá mạnh
Ngai vàng quyết tránh
Tìm lối xuất gia
Sáu năm khổ hạnh rừng già

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa
Chứng thành đạo cả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghinh

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ
Chúng con nguyền:
Dứt bỏ dục tình ngoan cố
Thực hành đức tánh quang minh

Cúi xin Phật tổ giám thành
Từ bi gia hộ:
Chúng con cùng
Pháp giới chúng sanh
Chóng thành đạo cả.

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
                             
(3 hay 10 lần) 

        Sám Sĩ Đạt Ta Xuất Gia
 
          Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa
          Tánh đức từ bi hằng biểu lộ
          Trải bao cuộc du hành mục đổ
          Xót sanh linh kiếp số trầm luân
 
          Cảnh sanh, già, đau, chết gian truân
          Luống chịu khổ không ngừng gây khổ
          Mê chấp tánh tham, si, tật đố
          Mãi cùng nhau vầy ổ oan gia
 
          Nợ tuần hoàn vay trả không xa
         
Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn
          Bồ Tát đủ ba tâm lân mẫn
          Quyết hy sinh độ tận hữu tình
 
          Đoạn ái ân phú quý riêng mình
          Chọn điệu sống quang minh vô trụ
          Tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ
          Cùng quần sanh hưởng thú yên lành
 
          Gặp tuần trăng giữa lúc đêm thanh
          Rời cung cấm băng thành tìm đạo
          Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo
          Mở lòng thương Đại đạo bao la
 
          Chiếc thân vui bạn với yên hà
          Theo tiếng gọi lòng từ dục nhắc
          Lên yên ngựa cùng tôi Sa-nặc
          Lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh
 
          Non sông gấm vóc thiên thành
          Cỏ hoa hớn hở bao quanh đón chào
          A Nô Ma sóng vổ rạt rào
          Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh
 
          Nơi đánh dấu bước đường lên Thánh
          Dừng vó câu thả gánh tang bồng
          Gởi lời về tâu trước bệ rồng
          Cầu Vương phụ giải lòng trông đợi
 
          Rừng khổ hạnh lần dò bước tới
         
Xét hành nhơn lầm lỗi nhiều phương
          Bởi người chưa rõ lý Chơn thường
          Hạnh kỳ đặc hồi đầu vô ích
 
          Tạm dời gót trên đường điểu tích
          Tìm tận nơi tịch mịch thiên nhiên
         
Trọn sáu năm núi Tuyết tham thiền
          Kham chịu cảnh màn trời chiếu đất
 
          Đầy ba đức cõi lòng chơn tịnh
          Không ngại ngùng thú dữ ma thiên
          Công đức vừa đầy đủ nhân duyên
          Trên pháp tọa Bồ-đề chứng quả
 
  Hóa độ khắp Đại thiên – thiên hạ
  Muôn loại đều một dạ ghi ơn
  Chúng con nay phát nguyện tu nhơn
  Nhờ tắm gội từ vân pháp vũ
 
          Trước bửu điện trì Kinh niệm Chú
          Kỷ niệm ngày lịch sử thiêng liêng
          Cúi xin Phật, Pháp, Thánh, Hiền
         
Gia hộ chóng tiêu trừ nghiệp chướng
 
 Ngưỡng mộ Đấng Pháp Vương Vô thượng
          Nhất tâm đồng đảnh lễ quy y.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 l)
 
 
    LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO
 
Hào quang chiếu diệu
Sáng tỏa mười phương
Ngộ lý chơn thường
Phá màn hôn ám
 
Đệ tử lòng thành bái sám
Trước điện dâng hoa
Cúng dường Phật Tổ Thích Ca
Ba ngôi thường trú
 
Đệ tử chúng con:
Nhân lành chưa đủ
Nghiệp báo theo hoài
               Nay nhờ Văn Phật Như Lai
 
Giáng trần cứu độ
Sáu năm khổ hạnh
Bảy thất tham thiền
Ma oán dẹp yên
 
Thần thông che chở
Tâm quang rực rỡ
Chứng lục thần thông
Lộ chiếu minh tinh
 
Đạo thành Chánh giác
Trời người hoan lạc
Dậy tiếng hoan hô
Năm mươi năm hóa độ
 
Ba trăm hội đàm Kinh
Cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ
Tiếp hiền Thánh siêu sanh Tịnh độ
Muôn đời xưng tán
 
Vạn đức hồng danh
Đệ tử chí thành
Lễ bày kỷ niệm
Tâm hương phụng hiến
 
Gọi chút báo ân
Ngửa mong Vô thượng Pháp vương
Từ bi gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 l)
 
                                     
LỄ PHẬT
         (Thích Ca Nhập Niết-bàn)

       
Đệ tử nay một lòng thành kính
       
Giờ phút này quỳ giữa đạo tràng
Kỷ niệm ngày Phật bát Niết-bàn
Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ
 
Bốn bộ chúng tố thành đầy đủ
Khắp nhơn thiên hóa độ chu chuân
Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba tuần
Xả tuổi thọ trước kỳ ba tháng
 
Thần thông tạm trụ nơi thân mạng
Pháp yếu cần Di Giáo tông đồ
Đại Tập Đường hội họp Bí-sô
Nhắc nhở lại các phần đạo phẩm
 
Khuyên tinh tấn thời thường suy gẫm
Chớ mảy may lười biếng buông lung
Liền phóng quang chiếu diệu lạ lùng
Khai thị trước nhân duyên diệt độ
 
Đều ba cõi nhơn thiên thống khổ
Tiếc thương tràn huyết lệ thành mưa
Sự tình hai nghìn rưỡi năm xưa
Dở Di Giáo Niết-bàn đọc lại
 
Cảm động quá, lòng con tê tái
 Tưởng tượng nhìn trạng thái Sa-la
Giữa hàng Song Thọ diềm dà
Trên ngọa tháp nghiêng mình Từ Phụ
 
Khắp đại chúng mặt mày ủ rũ
Khóc than vật vả cực bi ai
Thế Tôn khuyên nén bớt tình hoài
Nhìn đạo lý vô thường sự vật
 
Đừng chấp trước huyễn thân còn mất
Hãy nương theo giới luật tu trì
Phật diệt còn pháp đó quy y
Tin nhất hẳn tới kỳ giải thoát
 
Kiến giải có gì chưa dứt khoát
Chóng nêu lên cầu quyết tâm nghi
Nhập Niết-bàn đã sắp tới thì
Thời khắc đúng như khi Thành đạo
 
Nghe phó chúc lòng càng áo não
Trăm mắt nhìn thấu đáo kim thân
Chi tiết ngưng giao động lần lần
Như Lai đã chứng vui tịch diệt
 
Bốn chúng thảy nghẹn ngào mến tiếc
Khác nào đàn con mất mẹ hiền
Thụ linh ứng khắp đại thiên
Tu Di nghiêng ngả, đất liền động rung
 
Phạm Vương, Đế Thích, Thiên Cung
Tung hoa trỗi nhạc không trung cúng dường
Chúng con phúc bạc vận ương
Sanh xa đời Phật thiếu phương tiện lành
 
Thiết tha cầu chứng vô sanh
Giới hương biểu lộ tất thành cúng dâng
Cúi xin Vô Thượng Năng Nhân
Từ bi gia hộ.
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 l)
 
               THIỆN NỮ THIÊN CHÚ
 
  Nam mô Phật Đà
  Nam mô Đạt Mạ
  Nam mô Tăng Già
Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nễ dã tha, ba lỵ phú lầu na, giá lỵ tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni già đế, ma ha ca rị dã, ba nễ, ba ra, ba nễ tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni.
Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.(3 lần)
 
 Vi Đà Thiên tướng
 Bồ tát hóa thân
 Ủng hộ Phật pháp thệ hoằng thâm
 Bảo sử trấn ma quân,
 Công đức nan luân
 Kỳ đảo phó quần tâm

Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma ha tát
(3 l)

             HỒI HƯỚNG

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh ,
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo.
 

                                 
PHỤC NGUYỆN
 
Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức. Nguyện Thập phương thường trụ Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát, từ bi gia hộ:

Đệ tử chúng đẳng phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, viễn ly khổ ách.

Phổ nguyện: hiện tiền tứ chúng đệ tử, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, phúc huệ trang nghiêm, nghiệp chướng oan khiên, tất giai tiêu diệt, trí tánh thường minh, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.
              Nam mô A Di Đà Phật

                     
PHỤC NGUYỆN
Đạo thọ Bồ đề, nảy sanh cành lá, đàm hoa Bát nhã, tươi đẹp sắc hương. Mây lành che mát muôn phương, mưa pháp thấm nhuần mọi vật. Huy hoàng tuệ nhật, sáng chói từ quang. Nhờ đó: an cư lạc nghiệp xóm làng, thạnh trị thái bình đất nước. Tăng ni hưởng phước, lạc đạo an bần, thiện tín triêm ân, tu thân giữ đạo.
                Nam mô A Di Đà Phật
 
                                          
TAM QUY Y

  
Tự qui y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng Vô thượng. (lễ1lễ)
    
  
Tự qui y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (lễ1lễ)

  
Tự qui y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy vô ngại. (lễ1lễ)

             
NIÊN LỊCH CỦA PHẬT THÍCH CA
                    (theo Kinh điển Đại thừa)
 
- PHẬT ĐẢN    (Giáng sinh) : 15.04 – âm lịch
(Trước Chúa Giáng sinh 624 năm. Nếu tính theo năm Phật nhập diệt thì trước Chúa Giáng Sinh 544 năm).
 
- XUẤT GIA     : Lúc 19 tuổi : 08.02 – âm lịch.
                            - 05 năm tầm đạo,
                                   - 06 năm tu khổ hạnh,
                                   - 49 ngày nhập định.
 
- THÀNH ĐẠO Lúc 30 tuổi : 08.12 – âm lịch.
                         - 49 năm thuyết pháp độ sanh.
 
- NIẾT BÀN      Lúc 80 tuổi : 15.02 – âm lịch.
 
 
- Tóm tắt         : Năm thời nói pháp
                               
Cổ nhơn có bài kệ như sau
 
Nguyên âm:
 
Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhựt
A Hàm thập nhị Phương Đẳng bát
Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm
Pháp Hoa, Niết-bàn cộng bát niên
 
Dịch nghĩa:
 
Trước nói Hoa Nghiêm hăm mốt ngày
A Hàm mười hai, Phương Đẳng tám
Hai mươi hai năm nói Bát Nhã
Pháp Hoa, Niết-bàn cộng tám niên.

                                             MƯỜI CÔNG ĐỨC
        ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT
 
1. Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.
2. Thường được các Thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù.
3. Vĩnh viễn tránh khỏi những qủa báo phiền khổ, oán cừu ngang trái của đời trước cũng như đời này.
4. Các vị Hộ pháp Thiện thần thường gia hộ, nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa không dám hãm hại.
5. Tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.
6. Chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.
7. Lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen.
8. Ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.
9. Vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.
10. Vì tất cả chúng sanh trồng căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt Lục thông, sớm thành Phật quả.
Ấn Quang Tổ sư dạy: Ấn tống kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.
 
NGHI TỤNG
     LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA
                                                       (Thi Hóa)
 
        Biên soạn: TT.THÍCH TẤN ĐẠT
 
 
Chịu trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN THANH XUÂN
Biên tập                              : NGUYỄN TƯỜNG LONG
Sửa bản in                          : TẤN ĐẠT
Trình bày                             : TRƯỜNG THỊNH
Bìa                                       : CHÁNH TÂM NGHIÊM
 
                                             NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
                            Nhà Số 4 – Lô 11 – Trần Duy Hưng – Hà Nội
                               ĐT : 04.5566701 – Fax : (04) 5566702
 
In   : 2000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm
Tại : Xí nghiệp in NGUYỄN MINH HOÀNG, Số 100 Lê Đại                   
         Hành, Phường 7, Quận 11, Tp.HCM – ĐT : 08.8555812
GPXB số : 06-688/XB-QLXB ngày 11/05/2005.
                  In xong và nộp lưu chuyển Quý III năm 2005


Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 5 2010 23:36

THỜI TIẾT