Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

KHÔNG TÌM LỖI NGƯỜI

Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 08:57 Hiếu Thảo
In PDF.

Ñeà cöông baøi giaûng TT. Thích Böûu Chaùnh

 

Chuyeân Ñeà: Phaät Hoïc Ñaïi Cöông

 

Ñeà Taøi: KHOÂNG TÌM LOÃI NGÖÔØI

 

I. CHAÙNH KINH

Trong Kinh Phaùp cuù Ñöùc Phaät daïy:

“Na paresam vilomaøni

Na paresam Kataøkatam

Attanoù Va avekkheyya

Nataøni Akataøni ca”

                     (Kinh PC. 50)

“Khoâng neân tìm loãi cuûa keû khaùc, nhöõng ñieàu chöa laøm vaø nhöõng ñieàu khoâng laøm cuûa hoï, maø phaûi tìm trong haønh ñoäng cuûa chính mình nhöõng ñieàu ñaõ laøm vaø nhöõng ñieàu khoâng laøm”

“Ñöøng oaùn lôøi thoâ bæ

Vieäc ngöôøi laøm roài chöa

Haõy quaùn xeùt töï kyû

Vieäc mình laøm xong chöa”

(baûn dòch HT. Thích Minh Chaâu)

 

II. CAÂU CHUYEÄN LIEÂN QUAN

Ñöùc Phaät thuyeát baøi keä naøy taïi thaønh Xaù veä (Saøvatthi), caâu chuyeän ghi raèng coù moät baø thí chuû cuûa moät tu só ngoaïi ñaïo teân Paøtika nghe danh tieáng cuûa Ñöùc Phaät neân xin pheùp vò thaày ngoaïi ñaïo ñi nghe phaùp cuûa Ñöùc Phaät, nhöng oâng khoâng cho, cuoái cuøng baø thænh Ñöùc Phaät veà cuùng döôøng thöïc phaåm. OÂng thaày ngoaïi ñaïo baát bình nhuïc maï baø trong khi baø ñang nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp taïi, nhaø sau khi Ngaøi thoï thöïc xong Ñöùc Phaät ñoïc ñöôïc taâm cuûa baø vaø daïy baøi keä treân.

III. BAØI HOÏC ÖÙNG DUÏNG

Qua caâu chuyeän treân chuùng ta thaáy coù nhöõng ñieàu caàn hoïc quyù giaù:

1. Taïi sao khoâng tìm loãi ngöôøi? Vì caøng nhìn caøng phieàn naõo, nhìn loãi ngöôøi khaùc laøm ta phaùt sinh taâm saân haän phieàn naõo.

 


Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 18:56

THỜI TIẾT